Proje Formu

I. Güncel Bilgileriniz
* Adınız
* Soyadınız
* Doğum Yılınız
* TC Kimlik No
* Size Ulaşabileceğimiz Telefon
* Size Ulaşabileceğimiz e-posta
Şirketinizin Tam Ünvanı
Ticaret Sicile Kayıtlı İl
Şirket Web Sitesi
* Eğitim Durumunuz
* Mesleğiniz
II. Proje Özet Bilgileri
* Proje Alanı Seçiniz
* Proje Sektörünü Seçiniz
* Proje Yatırım İhtiyacı
* Proje Tamamlanma Süresi
* Hedeflediği Pazar Büyüklüğü
* Pazar Payı Beklentisi
* 5 Yıllık Satış Geliri Beklentisi
* Proje Aşaması
* ARGE İhtiyacı
III. Proje Detay Bilgileri
* Projenin Adı
* Projenin Özeti
Projenin Amacını ve Başarı Kriterlerini Açıklayınız
Projenin Patent Araştırması Yapıldıysa Tarihi, Kullanılan Veri Tabanları, Hangi Amaç İçin ve Hangi Sözcüklerle Yapıldığı Yazılmalıdır. Araştırma Raporu Varsa Eklenmelidir.
Projenin Marka, Tasarım vb. Fikri Haklarının Açıklamaları ve Belge Numaraları
Projenin Rakipleri, Rekabet Ortamı, Rekabetçi Avantajlar
* Öngörülen Riskler ve Alternatif Çözüm Planları
* Projenin Hitap Edeceği Pazar ve Hedef Kitle
Projeye Yapılan Yatırımlar : Açıklamaları, Zaman ve Tutar Bilgileri
Projenin Yarattığı Gelirler : Açıklamaları, Zaman ve Tutar Bilgileri
IV. Özgeçmiş Lütfen aşağıda yer alan dosya yükleme bileşeni yardımı ile kişi özgeçmişlerini yükleyiniz. Özgeçmiş dosyalarını hazırlamak için CV.rtf örnek dosyasını kullanabilirsiniz.
Kişi İsmi
Özgeçmiş Dosyasını Seçiniz

En fazla 1MB

V. Ek Dosyalar
Tanıtıcı Dosya İsmi
Dosyayı Seçiniz

En fazla 1MB

VI. Feragatname ve Taahhütname
Bu Proje Başvurusu’nda yer alan bilgileri İnventram Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş. (“İnventram”) tarafından değerlendirilmesi amacıyla, kendi arzum ve irademle, doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurdum ve oluşan bu başvuruyu gönderdim. Beyan ettiğim bilgilerin üçüncü şahıslara ait gizli bilgileri içermediğini ve üçüncü şahısların yasal haklarını ihlal etmediğini taahhüt ederim. Bu Proje Başvurusu’nda yer alan ve/veya İnventram ile yaptığım/yapacağım görüşmeler sırasında yazılı veya sözlü olarak ifşa ettiğim bilgilerin gizli tutulması konusunda İnventram’ın hiçbir hukuki ve mali sorumluluk taşımadığını bilerek bu bilgileri kendi rızamla açıklıyorum. Buna bağlı olarak, bilgilerin, yapılacak değerlendirme kapsamında İnventram’ın yöneticileri, çalışanları veya danışmanları (“Temsilciler”) ve İnventram tarafından yapılacak değerlendirme kapsamında üçüncü kişiler ile paylaşılmasına izin veriyorum. İnventram’a ifşa ettiğim bu bilgilerle ilgili olarak her ne ad altında olursa olsun İnventram ve İnventram tarafından işbu “Feragatname ve Taahhütname” kapsamında bilgilerin açıklandığı üçüncü kişilerden tazminat talep etmeyeceğimi, her türlü dava, def’i ve itiraz haklarımdan gayri kabili rücu olarak feragat ettiğimi kabul ve taahhüt ederim.
Önemli Not: Proje ait gizli/teknik bilgiler ileriki aşamalarda tarafınızca “Buluş Bildirim Formu”’na” doldurularak paylaşıldığında taraflarca imzalanacak “Gizlilik Anlaşması”’nın eki olarak gizlilik taahhüdü altına alınacaktır.
VII. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma
Bu Proje Başvurusu kapsamında yer alan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘6698 sayılı Kanun’) uyarınca kişisel veri kabul edilen verilerimin İnventram tarafından proje başvurumun değerlendirilmeye alınması amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebileceğini, aynı amaçla Koç Holding A.Ş., İnventram’ın iş ortakları, hissedarları, iştirakleri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabileceğini; 6698 sayılı Kanun kapsamında veri sahibi olarak,
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğum ve bu haklarımı İnventram’ın Nakkaştepe, Azizbey Sokak No:1, Kuzguncuk 34674, İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak kullanabileceğime ilişkin olarak gereği gibi bilgilendirilmiş olduğumu kabul ve beyan ederim.
VIII. Onay ve Başvuru Gönderme
Lütfen yukarıdaki feragatname yazısını okuyunuz, başvuruyu gönder butonunu tıkladığınızda feragatnameyi onaylamış ve kabul etmiş sayılacaksınız. Butonu tıkladıktan sonra çıkan başvuru numaranızı projenin takibi amacıyla kaydediniz.