Preferred Partner Başvurusu

I. Girişimci Bilgileri
* Adınız
* Soyadınız
* Doğum Yılınız
* TC Kimlik No
* Size Ulaşabileceğimiz Telefon
* Size Ulaşabileceğimiz e-posta
* Şirketinizin Tam Ünvanı
*Ticaret Sicile Kayıtlı İl
* Şirket Web Sitesi
* Eğitim Durumunuz
* Mesleğiniz
II. Özet Bilgiler
* Ürün/Hizmet Adı
Teknoloji Alanı
Sektörü
Hedeflediği Pazar Büyüklüğü
5 Yıllık Satış Geliri Beklentisi
III. Yönetici Özeti
* Girişim Tanıtım Yazısı
IV. Ürün/Hizmet Detayları
Girişime ait Patent, Marka, Tasarım v.b. Fikri Hakların açıklamaları ve belge numaraları
Projenin Rakipleri, Rekabet Ortamı, Rekabetçi Avantajlar
Projenin Hitap Edeceği Pazar ve Hedef Kitle
V. İlgili Kişiler ve Ekipler * Lütfen aşağıda yer alan dosya yükleme bileşeni yardımı ile kişi özgeçmişlerini yükleyiniz. Özgeçmiş dosyalarını hazırlamak için CV.rtf örnek dosyasını kullanabilirsiniz.
Kişi İsmi
Özgeçmiş Dosyasını Seçiniz

En fazla 1MB

VI. Mali/Diğer Bilgiler
Alınan Yatırım : Açıklamaları, Zaman ve Tutar Bilgileri
Geçen Yıla Ait Gelir ve Gelirin Kaynağı
Ek Doküman : Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu v.b. (Dosya İsmi)
Dosyayı Seçiniz

En fazla 1MB

VII. Feragatname ve Taahhütname
Bu Proje Başvurusu’nda yer alan bilgileri İnventram Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş. (“İnventram”) tarafından değerlendirilmesi amacıyla, kendi arzum ve irademle, doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurdum ve oluşan bu başvuruyu gönderdim. Beyan ettiğim bilgilerin üçüncü şahıslara ait gizli bilgileri içermediğini ve üçüncü şahısların yasal haklarını ihlal etmediğini taahhüt ederim. Bu Proje Başvurusu’nda yer alan ve/veya İnventram ile yaptığım/yapacağım görüşmeler sırasında yazılı veya sözlü olarak ifşa ettiğim bilgilerin gizli tutulması konusunda İnventram’ın hiçbir hukuki ve mali sorumluluk taşımadığını bilerek bu bilgileri kendi rızamla açıklıyorum. Buna bağlı olarak, bilgilerin, yapılacak değerlendirme kapsamında İnventram’ın yöneticileri, çalışanları veya danışmanları (“Temsilciler”) ve İnventram tarafından yapılacak değerlendirme kapsamında üçüncü kişiler ile paylaşılmasına izin veriyorum. İnventram’a ifşa ettiğim bu bilgilerle ilgili olarak her ne ad altında olursa olsun İnventram ve İnventram tarafından işbu “Feragatname ve Taahhütname” kapsamında bilgilerin açıklandığı üçüncü kişilerden tazminat talep etmeyeceğimi, her türlü dava, def’i ve itiraz haklarımdan gayri kabili rücu olarak feragat ettiğimi kabul ve taahhüt ederim.
Önemli Not: Proje ait gizli/teknik bilgiler ileriki aşamalarda tarafınızca “Buluş Bildirim Formu”’na” doldurularak paylaşıldığında taraflarca imzalanacak “Gizlilik Anlaşması”’nın eki olarak gizlilik taahhüdü altına alınacaktır.
VIII. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma
Bu Proje Başvurusu kapsamında yer alan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘6698 sayılı Kanun’) uyarınca kişisel veri kabul edilen verilerimin İnventram tarafından proje başvurumun değerlendirilmeye alınması amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebileceğini, aynı amaçla Koç Holding A.Ş., İnventram’ın iş ortakları, hissedarları, iştirakleri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabileceğini; 6698 sayılı Kanun kapsamında veri sahibi olarak,
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğum ve bu haklarımı İnventram’ın Nakkaştepe, Azizbey Sokak No:1, Kuzguncuk 34674, İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak kullanabileceğime ilişkin olarak gereği gibi bilgilendirilmiş olduğumu kabul ve beyan ederim.
IX. Onay ve Başvuru Gönderme
Lütfen yukarıdaki feragatname yazısını okuyunuz, başvuruyu gönder butonunu tıkladığınızda feragatnameyi onaylamış ve kabul etmiş sayılacaksınız. Butonu tıkladıktan sonra çıkan başvuru numaranızı projenin takibi amacıyla kaydediniz.